(ALLERGIC RHINITIS AND HOMEOPATHY)

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಕೊಂಬೊ ಸಾದ್‍ಗಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ“ಆಕ್ಷಿ...ಆಕ್ಷಿ...ಆಕ್ಷಿ”ಕರ್ನ್ ಗಡಿಯಾಳಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣೆ (ಆಲರ್ಮ್) ಪರಿಂ ಶಿಂಕ್ಚೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಶಿಂಕೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ನಾಕ್ ವಾಂವ್ಚೆ, ನಾಕ್, ದೊಳೆಂ, ಕಾನಾನಿಂ ಖೊರೊಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾತಾಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಆಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನ್ಬೋಗ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸ್ (ಆಲರ್ಜಿ ಜಾವ್ನ್ ನಾಕ್ ಪೆÇಂವ್ಚೆ) ಮ್ಹಳ್ಯಾಂ ನಾಂವಾನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾ. ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಯ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಶ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರಿಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಇರಾರಾಯ್ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಳಿತ್.


ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸ್/ನಾಕಾಚಿ ಆಲರ್ಜಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ¥sóÀÅಡಾಂನಿ /ನಾಕಾ ವಾಟೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೊಸೊ. ಶಿಂಕ್ಚೆಂ, ನಾಕಾ ಬುರಾಕ್ ದಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ನಾಕಾಂತ್ ಕೊರ್ಜಾಣ್ ಆನಿಂ ನಾಕ್ ಗಳ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಚಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಟೆಂ 30 ವರ್ಸಾ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಣೆಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ:
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶ್ವಾಸ್‍ಕೋಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ವೊಗ್ವನಾತ್‍ಲ್ಯಾ (ಆಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ) ವಸ್ತು ಥಾವ್ನ್ ಆಲರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೆತಾ.
ಆಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ವಸ್ತ್:
•    ಧುಳ್, ಘಚ್ರ್ಯಾ ಧುಳಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಮಿ, ಪರಾಗ್, ರೂಕಾಚಿ ಧುಳ್, ಪೆÇಸ್ಕಿ   ಮ್ಹನ್ಜಾತ್, ಜರ್ಲೆಂ, ಉಂದಿರ್, ಚಾನಿ, ಧುವೊರ್, ಪ್ರದೂಷಿತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆನಿಂ ಅತಿಶಯ್ ಸುಗಂಧ್ ಹಿಂ ಪುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ
•    ವಾತಾವರಣ್: ಗರ್ಮಿಂ, ಸುಕೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ಥಂಡ್ ವಾರ್ಯಾಳ್ ವಾತಾವರಣ್
•    ವಂಶ್ ಸಂಬಂಧಿ: ಪೂರ್ವ್ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ0iÀiï
ವಸ್ತುಂಕ್ ಆಲರ್ಜಿ ಆಸ್ಲಿ ಥರ್ ತಸ್‍ಲಿ ಆಲರ್ಜಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಥಂಯ್ ಮುಕಾರುನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.
 

 


ಲಕ್ಷಣಾಂ:
•    ನಿರಂತರ್ ಶಿಂಕೊಂ
•    ವಾಂವ್ಚೆ ನಾಕ್
•    ನಾಕ್, ಕಾನ್, ತಾಳೊ, ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಕೊರ್ಜಾಣ್
•    ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಉದಾಕ್
•    ವಾಸ್ ಆನಿಂ ಸುವಾದ್ ಪಾರ್ಕುಚಿ ಆಸಾಧ್ಯತಾ
•    ಖೊಂಕ್ಲಿ
•    ತಕ್ಲಿ ಪೆÇಡಾ-ಪೆÇಡ್
•    ಕಾನ್ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆ
•    ದೊಳ್ಯಾಪಾತಿಂತ್ ಸುಜ್
•    ತಾಬ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ದೊಳೆಂ

ಹೊಮಿಯೊಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ನ್ ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸ್ ಗೂಣ್‍ಕೆಲ್ಲಿಂ ಶ್ರೇಯ್ ಹೊಮಿಯೊಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಗಾಲುನ್ ಆಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚೆ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೊಕ್ತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡೊನ್ ಆಲರ್ಜಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತಾ.

ಆಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸಾಕ್ ಸ್ವ-ಚಿಕಿತ್ಸಾ:
•    ಆಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಖಾಣಾಚಿ ಆನಿಂ ವಸ್ತುಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚಿ
•    ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳ್ ಆನಿಂ  ರಾಂದ್ವಾ0iÀiï ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆ
•    ಆಳ್ಮಿ, ಧಾನಿ ಖಾಣ್, ಬಿಯಾಳೆಂ ಖಾಣ್, ಆಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ವಸುಂ್ತಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ
•    ಮಾಸ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಬೆಜ್ ಆನಿಂ ಆಳ್ಮಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಖಾಣ್
•    ತೆಲ್ಸಾಣೆಚಿ ಮಾಸ್ಳಿಂ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆನಿಂ ನಾರಾಚ್ಯಾ ಝಡಾಚೆಂ ಭಿಯಾಳೆಂ ಖಾಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ
•    ಗೊಂವಾಂಚೆ ಆನಿಂ ದುದಾ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಖಾಣ್ ಆಡೊವ್ಚೆಂ
•    ಸೊರೊ ಆನಿಂ ಗೊಡ್ಶೆ ಖಾಣ್ ಆಡೊವ್ಚೆಂ

 

 

Home | About | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.fchclinic.com. Powered by eCreators

Contact Us

MANGALORE

2nd Floor, City Gate
Above Jimmy's Super Market, Kadri
Mangalore - 575 002

Tel: 0824-2216918
Mob: 9980188918/8050485240 

UDUPI

1st Floor, Devraj Towers
Opp. Hotel Usha
Court Road
Udupi- 576101

Tel:0820-4291222
Mob:9008926010/8971564392

BANGALORE

# 542,1ST MAIN, 1ST BLOCK
TEACHERS COLONY,
KORAMANGALA
BANGALORE - 560034

TEL: 8971564335 / 9663620907