ದೂಕ್ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್. ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ತಸಲ್ಯಾ ದುಕಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್, ಜಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ವಕ್ತಾಂಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ವೆತಾ. ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಫಳಾಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಎಕೆ ರಿತಿನ್ ಲುಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಬ್ಳೆ, ಮುಕ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಪಂಗ್ತ್ಯೊ, ಹ್ಯಾ ಬಳ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಯ್ರ್ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಕಿಕ್ `ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿ ದೂಕ್ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ಜಾಳೆಂ ವಾ ಸ್ನಾಯು ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಹಿ ದೂಕ್ ಮಂದ್, ನಿಸ್ತೇಜ್, ತೀಕ್ಷ್ಣ್, ತೊಪ್ಚೆ ತಸಲಿ, ಚಡ್ಚಡ್ಚಿ, ನಿರಂತರ್, ನಿಧಾನ್ ವಾ ಎಕ್ದಮ್ ಖರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರಿತಿಂಚಿ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ.

ನಮೂನೆ

1) ಟೆನ್ಶನ್ ತಕ್ಲೆ ದೂಕ್: ಹಿ ದೂಕ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ. ತಕ್ಲೆ ಭೊಂವಾರಿಂ, ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾ ಲಾಗಿಂ ವಾ ತಕ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಣಾರಿ ತಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಆನಿ ತಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕುಲಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಕುಡ್ಣೆ (ಬಳಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ) ವರ್ವಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಹುಶಾ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ ದಬಾವಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಂ ವಯ್ರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಜಾಗಿ ಜಾತಾ.

2)Cluster Headache ವಾ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಫಡಾಫಡ್: ಅಸಲಿಂ ಫಡಾಫಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪರತ್ ಪರತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಉಪದ್ರ್ ದಿತಾ. ಹಿ ದೂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಕಠೀಣ್, ಬಳ್ ಮೊಡ್ಚಿ ಎಕಾ ಕುಶಿಚಿ ಆಸುನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದಕ್, ನಾಕಾ ಫುಡಾಂ ಬಂದರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ, ಆನಿ ಎಕೆಚ್ ಕುಶಿನ್ ನಾಕ್ ವಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ.

3)ಸಾಯ್ನಸ್ ತಕ್ಲೆ ದೂಕ್: ಹ್ಯಾ ದುಕಿಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್: ಕಪಾಲ್ ದುಕ್ಚೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫಡಾಫಡ್, ದಾಂತ್ ದೂಕ್, ತೊಂಡಾರ್ ಮದೆಂ ಜಡಾಯ್, ನಾಕಾಂತ್ ದಾಟ್ ಭರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

4)ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್: ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ವಿವರ್ಸುಂಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್: ಕಠೀಣ್, ಫೊಡ್ಚೆ ತಸಲಿ, ಧಾಡಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿಚಿ ದೂಕ್. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ - ಸದಾಂಚಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆನಿ ಊಂಚಿ ವಾ ಅಭಿಜಾತ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್. 

ಕಾರಣಾಂ / ಸುರ್ವಾತ್ಚಿಂ ಘಟಕಾಂ ಆನಿ ಆಟಾಪುಂಚಿ ರೀತ್:

1) ತುಜೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ - ದಬಾವ್

ಥೊಡಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಡಕ್ಕ್‍ಪಣ್, ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಲಜೆಷ್ಟ್, ಅಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಎಕೆಚ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸವಯೊ ಜಿವ್ ರಸಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ವಾ ಭರ್ತಿ ಸುಕ್ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಧ್ಯಾನ್, ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ಯೋಗ ಆನಿ ಮಸಾಜ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್.

2) ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ (Dehydration) 

ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕರಿಜೆ, ಉದ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಫಳಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

3) ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ 

ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಸಂವೇದನ್ ಮೆಳ್ತ. ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಉದಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಘೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್ ಭರಿತ್ ಖಾಣ್ ಘೆ ರಗ್ತಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್.

4) ಲೆಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಕೆಫೀನ್: 

ಕೆಫೀನ್ ಕೊಫಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಕ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೆಫೀನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಸುರು ಜಾಯ್ತ್. ಕ್ರಮೇಣ್ ಕೆಫೀನ್ ಉಣಿ ಕರಾತ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿತ್ತುನ್ ರಾವಯಾತ್. 

5) ಆಳ್ಸಾಯ್: 

ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚಡಿತ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ತಕ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ದಿಸಾಕ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ವಾ ಚಲ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕರಾತ್. ಹಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ಚಲಾವಣ್ ಮೆಂದ್ವಾ ತಿತ್ತುನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ.

6) ನೀದ್ ಖಳ್ಚಿ: 

ನೀದ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಾಂತ್ ಜೀವ್ ರಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್, ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ಲೆ ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ಚಿವ್ಳೊನ್ ಟ್ರಾಯ್ಜಾಮಾೈನಲ್ ಶಿರ್ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ವೆಳಾರ್ ನಿದುನ್ ವೆಳಾರ್ ಊಠ್ (ರಜಾ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್!)

7) ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ: 

  • ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ತಾೈರಾಮಿನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ (ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್, ಖವೊ (ಛಿheese) ಇತ್ಯಾದಿ)
  • ನಾಯ್ಟ್ರೇಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಲ್ (ಸೊಸೆಜಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ನಮೂನ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಮಾಸ್), ವಾ ಅಮಿನೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫೆನಿಲಲಾನಾೈಯ್ನ್ (ಚೊಕ್ಲೆಟ್)

ಹೆಂ ಖಾ: ಭಾಜಿ, ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಳೆ ತೇಲ್, ಒಲಿವ್ ತೇಲ್, ಬೊಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ.

ಹೆಂ ಘೆನಾಕಾ: ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್, ಬಿಯರ್, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ಖವೊ, ಆನಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಮಾಸ್.

8) ಜೀವರಸಾಂತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ 

ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾರ್ಮೊನಲ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ತಾನಾ, ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಅಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್, ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಾಳಿ ಆಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಾನಾ ಸುರು ಜಾಯ್ತ್.

ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಆನಿ ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ:

ಜೆದ್ವಾಂ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಮೊಲ್, ಆ್ಯಸ್ಪಿರಿನ್ ವಾ ಹೆರ್ ದೂಕ್ ನಿವಾರ್ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಘೆತಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಿಡ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಲಿವರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ, ಜಿವಾಂತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಸ್ಚಿ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಹೊಮಿಯೊಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ, ಚಿಂತ್ಪಾರೀತ್, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವಯೊ. ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಕ್ ಹೊಮಿಯೊಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಜಿವಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲನಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಘೆತಾ. ಸಂಸೊದಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಂತ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ವಕತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರ್ಮೊಳಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲಾಂ.

Home | About | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.fchclinic.com. Powered by eCreators

Contact Us

MANGALORE

2nd Floor, City Gate
Above Jimmy's Super Market, Kadri
Mangalore - 575 002

Tel: 0824-2216918
Mob: 9980188918/8050485240 

UDUPI

1st Floor, Devraj Towers
Opp. Hotel Usha
Court Road
Udupi- 576101

Tel:0820-4291222
Mob:9008926010/8971564392

BANGALORE

# 542,1ST MAIN, 1ST BLOCK
TEACHERS COLONY,
KORAMANGALA
BANGALORE - 560034

TEL: 8971564335 / 9663620907