ಪ್ರಾಯ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಸ್ವಪಣ್. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ 52 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚ್ಯಾ ನಂತರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲಿ.“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ದೂಕ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲಿ. ಸರ್ವ್ ರೀತಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾನಿಂ ತಫಾಸಣ್ ಕರುನ್ ವರಯ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಹಾಡಾಚಿಂ ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ (‘ಒಸ್ಟೀಯೊಪೊರೊಸಿಸ್’) ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಜೀವಂತ್ ಆಂಗ್. ಹೆಂ ಅಂಗ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ಮೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿಯ್ ಪರತ್ ಕುಡ್ಸಾತಾ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೌಢ್ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ಪಾಸತ್ ವಿಶೇಷ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಾ. ಆಶೆಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಿಚಿ ಹಾಡಾಂ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ನಂತರ್ ಹಾಡ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಹಾಡ್ ಝರ್ಚೆ ಹಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಸಮತೋಲನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕೂಡ್ ಧರ್ನ್ ಘೆತಾ. ಪುಣ್ ಕೆದಳಾ ಹೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಚುಕೊನ್ ,ಝರ್‍ಲಿ ಹಾಡಾಂ ಪರತ್ ವಾಡನಾಂತ್ ತೆದಳಾ ಹಾಡಾಚಿಂ ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ (‘ಒಸ್ಟೀಯೊಪೊರೊಸಿಸ್’)  ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಚೆ.

 

ಹಾಡಾಂ ಆಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕೆದಳಾ?

ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಿ ಹಾಡಾಂ ಜೀವಂತ್ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಿರಂತರ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಆನಿಂ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ‘ಒಸ್ಟೀಯೊಪೆÇರೊಸಿಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಡಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣ್ .ಆಶಿಂ ಬುರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಹಾಡಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್‍ದರ್ಶಕಾಂತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಬುರಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸೊಂಕಿಯ್ ಪುರೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಹಾಡಾಂತಿಯ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್‍ದರ್ಶಕಾಂತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಡಾಚೊ ಬುರಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಪ್ರೌಢ್ ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಹಾಡಾಂ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಚ್ಯಾಕಿಯ್ ಚಡ್ ಹಾಡಾಂ ವಾಡ್ಚಿಂ ಪ್ರಕ್ರೀಯ್ ಆಧಿಕ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ 18 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ 25 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಪ್ರಾಯ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಹಾಡಾಚಿಂ ಪುನರ್ ರಚನ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹಾಡಾಂ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ  ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಚಡ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾರ್ಮೊನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್‍ಜೆಂ ಹಾಡ್ ಜೀವ್‍ಕಣ್ ಉತ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ, ತಾಚೊ ಸಂಖೊ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾಡಾಂ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ  ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊಚ್ ಸಯ್. ಕೆದಳಾ ಹೆಂ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೊನಾಚಿ ಚಟಿವಟಿಕ್ಯೊ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾ ತವಳ್ ನವೆಂ ಹಾಡ್ ಪರತ್ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಹಿಂ ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹಸೊನ್ ಒಸ್ಟಿಯೊಪೊರೊಸಿಸಾಕ್  ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. 

ಲಕ್ಷಣಾಂ:

ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಭಾಯ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಳೆವ್ಕ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಪಿಡಾ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಳಿತ್ ಜಾತಾ. 

ನಿಸ್ರೊನ್ ವಾ ದಾಂಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಂಕಟ್, ಮನ್ಕಟ್(Wrist) ವಾ ಪಾಟಿಖಣಾಚಿ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಪಾಟಿ ಖಣಾಚೆ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ರೀತಿಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ (Posture) ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

 

ಪಾರ್ಕುಚಿ ರೀತ್:

ಶಾರೀರಿಕ್ ಖನಿಜ್ ಧಾಟಯ್ ಟಿ-ಸ್ಕೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಖಾಳ್ ಮೆಜಿಜೆಯ್ ಪಡ್ತಾ

  • +1 ಥಾವ್ನ್-1 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಕೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್
  • -1 ಥಾವ್ನ್ -2.5 ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಡಾಚಿಂ ಖನಿಜ್ ಧಾಟಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ
  • -2.5 ವಾ ಆನಿಕಿಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾತಾನಾ ಒಸ್ಟಿಯೊಪೆÇರೊಸಿಸ್ ಘಡ್ತಾ

 

ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಡೊವ್ಚೊ ಕಸೊ? 

ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಜೀವ್ ಸತ್ವ್-ಡಿ, ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿಂ ಕರ್ಚೆ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಆಭ್ಯಾಸ್ ರುತಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಡೊವ್ಯೆತಾ.

  • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆನಿಂ ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್-ಡಿ ಸೇವನ್

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆನಿಂ ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್-ಡಿ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕ್ ಆಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಕುಡಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆನಿಂ ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್-ಡಿ ಪಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೆಜೆಯ್. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ 1000ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿಂ ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್-ಡಿ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ (ಸಕಾಳಿಂ 15 ಮಿನುಟಾಂ) ಫಾವೊ ಲಾಭ್ತಾ.

  • ಮೊಟಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆಭ್ಯಾಸ್
  • ಸಮತೋಲಿತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿಯ್ ಕುಡಿಚಿ ಜಡಾಯ್; ಚಡ್ ಮೊಟಯ್ ಆನಿಂ ಆಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ

 

ಹೊಮಿಯೊಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ: 

ಹೊಮಿಯೊಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವರ್ವಿ ದೂಕ್, ಚಡಿತ್ ಹಾಡಾಂ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಆಡೊವ್ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವರ್ವಿ ಹಾಡಾಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಗೂಣ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಹೊಮಿಯೊಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಗರ್ಜೆಚೆ ಖನಿಜ್ ಆನಿಂ ಪೆÇೀಷಕಾಂಶ್ ಕೂಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್  ಘೆತಾ ಆನಿಂ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಡಾಯ್ತಾ.

ಹೊ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ. ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಬೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಮುಕಾರ್ ಪೆÇೀಷಕಾಂಶಾಚಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.fchclinic.com. Powered by eCreators

Contact Us

MANGALORE

2nd Floor, City Gate
Above Jimmy's Super Market, Kadri
Mangalore - 575 002

Tel: 0824-2216918
Mob: 9980188918/8050485240 

UDUPI

1st Floor, Devraj Towers
Opp. Hotel Usha
Court Road
Udupi- 576101

Tel:0820-4291222
Mob:9008926010/8971564392

BANGALORE

# 542,1ST MAIN, 1ST BLOCK
TEACHERS COLONY,
KORAMANGALA
BANGALORE - 560034

TEL: 8971564335 / 9663620907